Sami Kavmi Kimlerden Oluşur?

Hz. Nûh’un büyük oğlu Sâm’a dayandığına inanılan kavim.

Tarih boyunca daha çok Mezopotamya, Arap Yarımadası, Kuzey AFrika coğrafyalarında yaşayan, semavi dinlerin çıkışına sebebiyet veren kavimlerin genel adıdır.

Mezopotamya’da Sümerleri yıkıp hakimiyet kuran Akkadlar,Bâbilliler, Asurîler, Amurrular, Aramiler, Süryaniler, Ken‘ânlılar, İbraniler, Nabatîler, Fenikeliler, Araplar ve Habeşler gibi kavimleri kapsar.

En kalabalık Sami kavmi çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Araplardır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet, Sami kavimlerinin coğrafyasında, bu kavimdeki peygamberlerce tebliğ edilmiştir.